Ncert solutions Class 9 Sanskrit Shemushi

Here is the list of chapters for Class 9 Sanskrit (Shemushi) NCERT Textbook. Chapter 1 भारतीवसन्तगीतिःChapter 2 स्वर्णकाकःChapter 3 गोदोहनम्Chapter 4 कल्पतरूःChapter 5 सूक्तिमौक्तिकम्Chapter 6 भ्रान्तो बालःChapter 7 प्रत्यभिज्ञानम्Chapter 8 लौहतुलाChapter 9 सिकतासेतुःChapter 10 जटायोः शौर्यम्Chapter 11 पर्यावरणम्Chapter 12 वाडमनःप्राणस्वरूपम्